Webové stránky pro bytová družstva

Internetové stránky pro bytová družstva Profesionální zpracování, spuštění IHNED

Zákon o obchodních korporacích

Od 1. 1. 2014 je účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který v § 636 upravuje povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách BD.

„Svolavatel je povinen nejméně 15 dnů, před uskutečněním schůze družstva zveřejnit na svých webových stránkách pozvánku na schůzi družstva a současně ji zašle členům na adresu, uvedenou v seznamu členů.“

Uveřejnění pozvánky na internetových stránkách družstva je tak nutnou podmínkou pro svolání členské schůze bytového družstva.

Co od nás získáte?

  • Přehledné grafické zpracování
  • Snadnou správu obsahu stránek
  • Možnost oznamovat členské schůze
  • Automatické rozesílání pozvánek na schůze
  • Doménu 3. řádu a web-hosting

Spuštění IHNED

Po vyplnění registračního formuláře se Vám internetové stránky okamžitě vytvoří a budou plně funkční.

Získáte 21 dní ZDARMA na vyzkoušení.

Jak stránky vypadají Vybrané ukázky obsahových stránek

Vytvořit stránky IHNED! Po vyplnění formuláře dojde k okamžitému vytvoření internetových stránek na 21 dní ZDARMA

.strankydruzstva.cz

I. Vymezení základních pojmů

1.1. Služba – pronájem internetových stránek pro bytové družstvo

1.2. Provozovatel:
Tomáš Janák
Kojetická 1024
277 11 Neratovice

IČ: 87494281

Dodavatel není plátcem DPH

(Dále jen provozovatel)

1.3. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na stránce www.strankydruzstva.cz a využívá její služby.

II. Ochrana osobních údajů

2.1 Provozovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které uživatel poskytne provozovateli resp. které provozovatel vyžaduje v rámci registrace na internetové stránce StránkyDružstva.Cz, jsou vyžádány a budou zpracovány a použity pouze pro plnění účelu smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Při registraci se vyžadují od uživatele osobní údaje v rozsahu a obsahu uvedeném v registračním formuláři. Uživatel registrací souhlasí s uložením svých osobních údajů pro uvedený účel a je oprávněn kdykoli do nich nahlédnout. Provozovatel dodržuje pravidla pro ochranu údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.

2.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků poskytovatele.

III. Uživatelská smlouva

3.1 Smluvními stranami uživatelské smlouvy jsou provozovatel a uživatel tak, jak je uvedeno článku I. těchto VOP.

IV. Předmět smlouvy

4.1 Při poskytování služby provozovatel vytvoří uživateli webové stránky s možností správy obsahu.

4.2 Detailní informace o dané službě jsou zájemci a uživateli přístupné na hlavní stránce www.strankydruzstva.cz

Čl. V. Práva a povinnosti uživatele

5.1 Uživatel je povinen při objednávce (registraci) služby korektně vyplnit své kontaktní údaje pro účely fakturace služeb a komunikaci s provozovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje vždy aktuální.

5.2 Uživatel se zavazuje pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu mít na StránkyDružstva.Cz jen jeden účet. Duplikátní účty budou smazány.

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost služby

6.2 Za porušení povinnosti poskytovatele z bodu 6.1 se nepovažuje přerušení dostupnosti služby z neodvratitelných a objektivních důvodů (např. přerušení dodávky el. energie, výpadek internetového připojení serverů, od kterých je služba závislá a pod.) anebo přerušení z důvodu systémových zásahů ze strany poskytovatele (např. upgrade služby na novou verzi).

6.3 Provozovatel má právo zrušit službu uživateli, který vědomě poškozuje službu nebo se snaží získat přístup k informacím jiných uživatelů.

6.4 Provozovatel má právo na změnu těchto obchodních podmínek a je povinen o tom předem informovat uživatele.

VII. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

7.1 Cena za poskytnutí služby uživateli je stanovena na 1 500,- Kč ročně.

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu za poskytovanou službu. O této změně bude minimálně 30 dní předem informovat všechny uživatele služby.

7.3 Platba je vždy hrazena předem ve formě předplatného a je nevratná.

7.4 Provozovatel má právo odepřít využívání služby uživateli, který nemá řádně uhrazen poplatek za službu dle platného ceníku.

7.5 Provozovatel umožňuje využívat službu zdarma prvních 21 dní od registrace za účelem vyzkoušení služby. Vyzkoušením služby nevzniká uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se službu rozhodne nevyužívat po uplynutí lhůty 21 dnů.